Overall      
pos
car No.
Driver
AUTOPOLIS
SUGO
FUJI
OKAYAMA
SUZUKA
Total Points
Saturday 5/18
Saturday 6/22
Saturday 7/13
Saturday 9/28
Saturday 10/25-26
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
10
23
YOSHIKI
0
6
0
2
0
0
0
4
0
6
18
12
190
Masayuki Ueda
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
4
■ 2019 TCRJ Saturday series - Overall Point Standings
5
52
Shogo Mitsuyama
2
12
3
25
3
10
3
0
0
0
58
11
22
Paul IP
0
0
0
0
0
4
0
0
1
1
6
16
24
KENJI
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
4
25
Takeshi Matsumoto
1
10
2
12
0
18
0
18
3
0
64
9
62
Resshu Shioya
0
1
0
4
0
0
0
10
0
10
25
14
55
Mototino
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
8
72
YUKE TANIGUCHI
0
8
0
10
0
6
0
12
0
8
44
7
19
HIROBON
0
4
0
8
0
12
0
15
0
12
51
1
18
Matthew Howson
5
25
1
15
2
8
2
8
4
18
88
2
21
Takuro Shinohara
4
18
5
18
5
2
5
25
0
0
82
3
5
Yu Kanamaru
3
15
0
0
1
25
1
0
5
25
75
6
33
Shuji Maejima
0
0
4
6
4
15
4
6
2
15
56
12
30
Philippe Devesa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
14
10
JUN SATO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
pos
car No.
Driver
AUTOPOLIS
SUGO
FUJI
OKAYAMA
SUZUKA
Total Points
Sunday 5/19
Sunday 6/23
Sunday 7/14
Sunday 9/29
Sunday 10/25-26
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
QF
Race
9
23
YOSHIKI
0
2
0
10
0
4
0
4
0
0
20
■ 2019 TCRJ Sunday series - Overall Point Standings
14
10
Jun Sato
0
0
0
6
0
2
0
0
0
0
8
16
55
Mototino
0
0
0
4
0
0
0
1
0
1
6
14
22
Paul IP
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
8
3
33
Shuji Maejima
0
4
4
25
1
18
4
18
1
0
75
7
21
Takuro Shinohara
5
0
5
0
0
6
5
25
0
0
46
11
72
YUKE TANIGUCHI
0
6
0
0
0
0
0
6
0
0
12
1
25
Takeshi Matsumoto
0
15
1
18
4
15
1
12
5
18
89
2
5
Yu Kanamaru
3
25
2
0
5
25
2
10
3
2
77
4
18
Matthew Howson
4
18
3
2
3
0
0
8
4
25
67
4
52
Shogo Mitsuyama
0
12
0
15
2
12
3
15
0
8
67
6
19
HIROBON
1
8
0
12
0
10
0
0
2
15
48
8
62
Resshu Shioya
2
10
0
0
0
0
0
0
0
12
24
10
24
KENJI
0
1
0
8
0
0
0
0
0
4
13
12
30
Philippe Devesa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
12
190
Masayuki Ueda
0
0
0
1
0
1
0
2
0
6
10
Series Supporter
Promotion Partner
(C) TCR Japan Series